แบบฟอร์มการขอวีซ่า eTA ของนิวซีแลนด์

  1. 1. ส่งใบสมัครออนไลน์
  2. 2. ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
  3. 3. รับวีซ่าที่ได้รับอนุมัติ

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือเดินทาง

ระบุรายละเอียดหนังสือเดินทางที่คุณจะใช้เข้านิวซีแลนด์ ป้อนรายละเอียดเหล่านี้ให้ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของคุณ

*
*
*
*

คุณไม่จำเป็นต้องมี NZeTA หากคุณเดินทางด้วยหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย